Stop Loss. Take Profit

 

W obliczu dzisiejszej zmiennej i niepewnej sytuacji gospodarczej, prywatny kapitał staje się oazą stabilności. Private equity, czyli inwestycje kapitałowe w firmy niepubliczne, jawią się jako istotny czynnik napędzający rozwój firm oraz w konsekwencji całej gospodarki. Nie tylko zapewniają one finansowanie dla firm, lecz także oferują bezcenne wsparcie w kształtowaniu strategii rozwoju, zarządzaniu i restrukturyzacji. W niniejszym tekście zagłębimy się w ten fascynujący świat inwestycji, ujawniając jak private equity staje się motorem napędowym dla przedsiębiorstw.

Wprowadzenie do Private Equity: Definicja i istota tego sektora inwestycyjnego

Private Equity (PE) reprezentuje formę inwestycji kapitałowych, gdzie środki finansowe, głównie pozyskiwane od instytucji finansowych oraz innych inwestorów instytucjonalnych, a także od osób prywatnych o wysokim majątku, są zgromadzane w funduszach. Te zasoby są następnie inwestowane w przedsiębiorstwa charakteryzujące się dużym potencjałem wzrostu wartości, często ze względu na ich silną pozycję na rynku lub możliwość optymalizacji operacyjnej. Zazwyczaj tego rodzaju inwestycje obejmują pakiet większościowy, co umożliwia inwestorom kontrolę nad firmą i wpływ na jej dalszy rozwój. Chociaż zazwyczaj są to spółki prywatne, zdarzają się również inwestycje w spółki publiczne, które często towarzyszy proces delistingu. Typowy horyzont czasowy inwestycji Private Equity wynosi kilka lat, podczas których dom inwestycyjny zarządzający funduszami podejmuje działania mające na celu przeprowadzenie zmian operacyjnych i zwiększenie efektywności, dążąc do maksymalizacji zwrotu z inwestycji. Obecnie jest to jeden z głównych kanałów inwestycji bezpośrednich. Świadczą o tym liczby: łączna wartość aktywów zarządzanych przez odpowiednie fundusze na całym świecie przekracza 4 biliony dolarów.

Rynek PE można podzielić na:
– sektor formalny, który obejmuje m.in. banki oraz instytucje państwowe
– sektor nieformalny, złożony głównie z inwestorów prywatnych

 

Źródło: wykonanie własne na podstawie danych z: https://www.statista.com/statistics/280252/largest-global-private-equity-companies-by-fund-raising-capactiy/

Mechanizmy działania oraz rola Private Equity w transformacji firm

Fundusze PE nie tylko obserwują procesy zarządzania przez nie inwestowanych firm, wręcz przeciwnie, aktywnie uczestniczą w zarządzaniu i pracują nad wdrażaniem ulepszonych strategii, które dodają wartości, stymulują wzrost i poprawiają wyniki finansowe. Takie podejście korzystnie wpływa nie tylko na same przedsiębiorstwa, ale także pozytywnie oddziałuje na ogólną gospodarkę, innowacje i tworzenie miejsc pracy: przynosząc wiedzę i zasoby do firm, w które inwestują, a także pomagają tym firmom poprawić swoje działania, zwiększyć wydajność, oszczędzić koszty i w rezultacie stać się bardziej konkurencyjnymi oraz skalować zyski.

Pozytywny wpływ private equity można podsumować sześcioma kluczowymi filarami:

Innowacje: Start-upy i małe i średnie przedsiębiorstwa, zwłaszcza te działające w branży technologicznej i cyfrowej, są silnymi silnikami innowacji i wzrostu gospodarczego w Europie – a nawet na całym świecie. Poprzez oferowanie finansowania i pomocy niezbędnej do wykorzystania pełnego potencjału firm – poprzez skupienie się na rozwoju umiejętności, szkoleniach i mentorstwie w celu zwiększenia kreatywności – inwestycje private equity bezpośrednio przyczyniają się do zdolności innowacyjnej gospodarki światowej. Dziś szacuje się, że 25 000 firm w Europie korzysta z finansowania private equity, z czego 17 800 to MŚP.

Talenty: Jeden z głównych wpływów private equity można zauważyć w obszarze zatrudnienia. Wskaźnik zatrudnienia jest kluczowym wskaźnikiem zdrowia gospodarki, a tworzenie miejsc pracy jest istotne dla dobrobytu społeczeństwa. Firmy private equity inwestują w firmy, aby promować wzrost, co z kolei prowadzi do tworzenia miejsc pracy. Niedawne badania Invest Europe pokazały, że firmy private equity w Europie stworzyły 103 566 miejsc pracy w 2020 roku, co odpowiada wzrostowi netto o 2%, podczas gdy rynek pracy w Europie jako całość skurczył się o 1,6%. Ponadto firmy private equity zatrudniają obecnie 10 milionów osób w Europie, co stanowi ponad 4,3% ogółu siły roboczej.

Zwiększony dostęp do kapitału: Firmy private equity zazwyczaj mają dostęp do dużych ilości kapitału (zwanych również „suchym prochem”), który mógłby być niedostępny z konwencjonalnych źródeł, takich jak banki, i który mogą wykorzystać do finansowania przedsiębiorstw. Jest to szczególnie istotne dla mniejszych firm lub tych w branżach uważanych za ryzykowne przez konwencjonalnych inwestorów. Ponadto firmy private equity są mniej restrykcyjne niż banki pod względem warunków spłaty lub umów, co daje firmom większą elastyczność w spłacie inwestycji, co jest bardzo pożądane przez firmy w fazie rozruchu.

Rozwój infrastruktury: Na całym świecie utrzymanie tempa zmian demograficznych oraz oczekiwań i zachowań obywateli staje się coraz trudniejsze. Związane z tym rządy borykają się z rosnącymi trudnościami finansowania projektów infrastrukturalnych zgodnych z trendami demograficznymi/obywatelskimi. Coraz częściej obserwujemy, jak firmy private equity współpracują z rządami w budowie i rozwoju kluczowych aktywów infrastrukturalnych, takich jak drogi, lotniska, usługi komunalne, a także infrastruktura sprzyjająca zrównoważonemu rozwojowi – co jest odzwierciedleniem tego, jak private equity może kierować kapitał w sposób pozytywnie wpływający na społeczeństwa.

Wpływ społeczny: Firmy private equity odgrywają coraz większą rolę jako jednostki ułatwiające zrównoważone inwestowanie, odpowiadając na kryteria ESG (środowiskowe, społeczne i zarządcze). Pchają one firmy, w które inwestują, do przyjmowania zachowań społecznie odpowiedzialnych, a także dostarczają zasoby i ekspertyzę firmom poszukującym rozwiązań dla zmian klimatycznych i firmom koncentrującym się na zwiększaniu dostępu do opieki zdrowotnej i edukacji w marginalizowanych regionach. Aby zilustrować ten trend ESG i sukces, pod koniec 2020 roku produkty inwestycyjne zrównoważone stanowiły 11% ogólnej wartości netto aktywów zlokalizowanych w Europie, co stanowi ponad podwojenie wartości netto aktywów od 2018 roku. W 2020 roku fundusze zrównoważone przyciągnęły również ponad połowę netto nowo zainwestowanych pieniędzy na rynku funduszy inwestycyjnych.

Czym różnią się fundusze Private Equity w Polsce i na świecie?

W porównaniu z funduszami zagranicznymi, polskie fundusze Private Equity:

– operują na mniejszą skalę (o mniejszej wartości inwestycji),

– mają zróżnicowaną wielkość i profil działalności (fundusze działają przeważnie na rynku krajowym lub regionalnie w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej),

– charakteryzują się większym udziałem inwestorów rządowych, prywatnych czy rodzinnych (na skalę globalną występuje większy udział inwestorów instytucjonalnych czy ubezpieczycieli, z dużym udziałem funduszy emerytalnych).

Dodatkowo, inwestorzy coraz bardziej zwracają uwagę na kwestie geopolityczne związane z wojną na Ukrainie, analizując region Europy Środkowo-Wschodniej. Skutki wojny i wysokiej inflacji mają pośredni wpływ na rynek inwestycji w regionie Europy. Choć wojna nieco obniżyła aktywność na rynku transakcyjnym, to większy wpływ miało wzrost inflacji, który odbił się na wynikach firm, będących przedmiotem transakcji.

Paweł Bukowiński, lider zespołu Transaction Diligence oraz Doradztwa Dezinwestycyjnego w regionie Europy Środkowej oraz Azji Środkowej w firmie EY Polska, wyraża:

„Z powodu wojny w Ukrainie i wysokiej inflacji, obecną sytuację na rynku Private Equity cechuje duża niepewność, której towarzyszy m.in. wzrost kosztów finansowania. Sprzedający i kupujący oddalili się od siebie w zakresie wycen. Liczę na to, że w kolejnych miesiącach ten poziom niepewności będzie się jednak obniżać. Na ten moment, w porównaniu do Europy Zachodniej, udział funduszy PE w polskim PKB jest stosunkowo niski. W Polsce, tego typu inwestycje przyciągać będą jednak coraz szerszą grupę inwestorów i będą pełnić coraz ważniejszą rolę w gospodarce.”

Jednakże private equity w Polsce nadal rozwija się. Inwestycje tego typu są zazwyczaj obarczone wysokim ryzykiem, jednak potencjalne stopy zwrotu mogą być na tyle atrakcyjne, że wielu inwestorów decyduje się na tego typu transakcje. Jako przykład udanej inwestycji private equity na polskim rynku można przytoczyć alokację kapitału przez fundusz PineBridge w sieć sklepów Żabka. W lutym 2017 roku sieć Żabka została przejęta przez CVC Capital Partners – jedną z największych firm private equity i doradców inwestycyjnych na świecie. W latach 2016-2018 sieć Żabka przeszła restrukturyzację, rozpoczynając odnowę swoich placówek oraz zmiany wizerunku marki. Pozyskane środki (24 miliony dolarów w ciągu dwóch pierwszych lat) pozwoliły wówczas właścicielowi na realizację założonej strategii rozwoju. W okresie, gdy Żabka była częścią portfela inwestycyjnego funduszu, jej przychody wzrosły z około 170 milionów złotych w 2000 roku do 1,2 miliarda złotych siedem lat później.

Podsumowanie

Private equity jest formą inwestycji kapitałowej dla spółek niemieszczących się w obrocie publicznym. Przeważnie finansuje się w nim dojrzałe podmioty, poszukujące funduszy na dalszy rozwój i konsolidację rynku, przyjmując różne formy finansowania i oferując wsparcie w zarządzaniu. Jest szczególnie popularne w przypadku ryzykownych przedsięwzięć, gdzie inwestorzy mogą odnieść zyski poprzez wzrost wartości spółek.

Obecnie, na globalnym rynku transakcyjnym, fundusze private equity będą musiały opracować nowe, innowacyjne podejście do inwestycji, aby generować zadowalające wartości dla inwestorów w obliczu niepewności i spowolnienia gospodarczego. Jednakże, historia pokazuje, że PE potrafi przynosić ponadprzeciętne stopy zwrotu, nawet w trudnych czasach. Z rosnącą dojrzałością rynku private equity w Polsce, możemy oczekiwać wzrostu konkurencji, co z kolei może prowadzić do większej innowacyjności i wykorzystania technologii w procesie inwestycyjnym.

Źródła:

  • – https://www.ey.com/pl_pl/strategy-transactions/fundusze-private-equity-w-polsce-i-na-swiecie
  • – https://vault.com/industries/private-equity/background
  • – https://kruczek.pl/fundusze-private-equity/
  • – https://www.ey.com/en_lu/private-equity/why-is-private-equity-the-driving-force-behind-innovation-and-jo
  • – https://www.statista.com/statistics/280252/largest-global-private-equity-companies-by-fund-raising-capactiy/
  • – https://www.investeurope.eu/research/private-equity-at-work#login-modal

© Copyright profit-journal.pl - All rights reserved – Privacy Policy