Stop Loss. Take Profit

  1. W dzisiejszym Profit Journal:
  2. Czym są dochody osobiste…
  3. …i z czego się składają
  4. Dobra uznaniowe jako wskaźnik gospodarczy
  5. Amerykański rynek akcji a wydatki konsumpcyjne

Czy często zdarza Ci się spędzać czas ze znajomymi  jedząc poza domem? Jeżeli jesteś tym szczęśliwcem to możemy pokusić się o zdanie, że nie tylko twoje finanse osobiste są w dobrej gospodarce lecz prawdopodobnie cała gospodarka. Można się zastanawiać, co częstość spożywania posiłków w restauracjach ma do sytuacji gospodarczej. Okazuje się że bardzo wiele. W dzisiejszej analizie postaram się odpowiedzieć na to pytanie wprowadzając w tematykę dochodów osobistych, wyjaśniając czym jest indeks jedzenia poza domem (ang. dining-out indicator) oraz opisując ich wpływ na rynek finansowy.

Dochody osobiste i to z czego się składają

Wydatki i dochody gospodarstw domowych wprawiają w ruch całą gospodarkę Stanów Zjednoczonych, będąc częściami składowymi produktu krajowego brutto. W skład dochodów osobistych wchodzi suma przychodów z wszystkich źródeł danej osoby pomniejszona o wysokość składek ubezpieczenia społecznego. Warto zauważyć, że  w skutek zawirowań związanych z wysokością dochodów takimi jak wysoka inflacja, cięcia wynagrodzeń i etat może dojść do recesji gospodarki. W Stanach Zjednoczonych za obliczenie wysokości dochodów odpowiada The Bureau of Economic Analysis w skrócie BEA. Do wyliczeń dotyczących dochodów wykorzystują dane urzędu skarbowego – Internal Revenue Service, w skrócie IRS. Największą część dochodów osobistych stanowią płace i pensje, bo aż 50,6% całości, dodatki pracodawcy do wynagrodzenia takie jak składka emerytalna czy ubezpieczeniowa stanowią 12,1%, wydatki poniesione przez rząd na cele takie jak bony żywnościowe, zniżki dla weteranów etc. stanowią 17,3%, dochody z tytułu posiadanych aktywów takie jak dywidenda stanowią 14,2%, dochód z wynajmu mieszkań stanowi 4% a dochód dla właścicieli biznesów stanowi 4,3%.  Będąc w tematyce dochodów osobistej to oprócz dochodów należy wspomnieć również o wydatkach. BEA definiuje osobiste wydatki konsumpcyjne jako towary i usługi które osoby fizyczne kupują, koszty operacyjne instytucji non-profit oraz wartość żywności, paliwa, odzieży, czynszów i usług finansowych które otrzymują w zamian. W tym wypadku za źródło danych uznaje się miesięczne raporty urzędu statystycznego dotyczące miesięcznej sprzedaży detalicznej. Największą część wydatków konsumenckich stanowią wydatki na usługi bo aż 66,5% całości. Konsumenci w Stanach Zjednoczonych wydają dużo środków na transport, służbę medyczną, usługi ubezpieczeniowe, doradztwo inwestycyjne i wiele innych. Kolejnym segmentem wśród wydatków są dobra nietrwałe, takie jak jedzenie, odzież, paliwa, energia elektryczna, które stanowią 22,5%. Pozostałe 11% wydatków to te poświęcone na dobra trwałe takie jak pralki, lodówki, meble, biżuteria.

Dobra uznaniowe jako wskaźnik gospodarczy

Istnieje pewna grupa dóbr na które ponoszone są wydatki bez względu na sytuację gospodarczą. Bez względu na cenę potrzebujemy energii cieplnej lub elektrycznej. Jednakże istnieją dobra które są mocno skorelowane z sytuacją gospodarczą. Dzięki nim powstało kilka wskaźników, jednym z nich jest indeks jedzenia poza domem. Kiedy nadchodzą czasy recesji, wysokiego bezrobocia, pierwsze o czym myślą obywatele jest zaspokojenie dóbr podstawowych, wyżywienie, opłaty za mieszkanie, transport. Kiedy nadchodzą jednak czasy prosperity zaczyna się zwiększanie wydatków na bardziej kosztochłonne spędzanie czasu wolnego, na dobra luksusowe, na elektronikę etc. Jednym z wydatków które zwiększają się w dobrych gospodarczo czasach jest jedzenie „na mieście”. W związku z tym został stworzony specjalny indeks przedstawiający tę wielkość. Rynek gastronomiczny jest silnie skorelowany z tym co dzieje się w gospodarce. W sytuacji, gdy dochodzi do cięć etatów obywatele rezygnują z tego typu usług na rzecz usług potrzebnych do spełnienia potrzeb pierwszego rzędu. Dla lokali gastronomicznych mocno się również daje odczuć sytuacja wysokiej inflacji. Wtedy nie dość, że obserwujemy mniejszy popyt na usługi restauratorskie spowodowane ciężką sytuacją materialną obywateli jak również restauratorzy borykają się z problemem rosnących cen produktów wykorzystywanych w swojej działalności. Oczywiście wskaźnik ten ma swoje wady, jedną z nich jest fakt, że chwilowy spadek w aktywności restauracji może wynikać również z warunków atmosferycznych. W momencie gdy społeczeństwo mierzy się z powodziami, burzami śnieżnymi czy huraganami to nie tylko konsumenci mogą być niechętni do odwiedzania swoich ulubionych restauracji, lecz także sam personel pracujący w niej może mieć problem z dotarciem do miejsca pracy i prowadzenia działalności gospodarczej.

Indeks jedzenia poza domem w latach 2000-2014. Źródło: Bloomberg

Amerykański rynek akcji a wydatki konsumpcyjne

Z rynkiem akcji jest trochę tak jak z omówionym już indeksem, kiedy mamy dobre pod względem gospodarczym czasy, to akcje rosną. Teoria mówi, że w momencie gdy wzrasta dochód rozporządzalny to gospodarstwa domowe mogą większą ilość środków zaoszczędzić lub wydać, co może zaowocować wzrostem konsumpcji. W momencie gdy wydatki rosną to rośnie popyt, przez co wytwarza się więcej miejsc pracy, spółki mają coraz to lepsze obroty przez co ich wartość na giełdzie się zwiększa. Wyjątkami od tej reguły może być moment spowolnienia lub ożywienia, ponieważ w tym czasie uczestnicy gospodarki pozostają jeszcze bardziej sceptyczni i zwykle szczędzą środki przeznaczone na konsumpcję.

Dynamika wydatków konsumpcyjnych w USA w 2023r. Źródło: US Bureau of Economic Analisys

Biorąc pod uwagę wartości amerykańskich indeksów S&P500 oraz Nasdaq100 można znaleźć zależność z wykresem osobistych wydatków konsumpcyjnych. Przeanalizowany zostanie przeze mnie okres od stycznia do listopada 2023 roku. W styczniu zauważalny jest spory wzrost wydatków, w tym okresie wzrastały również oba analizowane indeksy. Tendencja wzrostowa zarówno wskaźnika wydatków jak i wartości indeksów trwała do lutego. W marcu wzrost dochodów był na niskim poziomie a oba indeksu zanotowały wtedy swoje lokalne minima. W końcowej części roku, bo w październiku wzrost wydatków na konsumpcję był minimalny a w listopadzie ujemny, co również zostało uwidocznione na obu indeksach, bowiem na przełomie października i listopada zaliczyły one wtedy swoje lokalne minima.

Notowania indeksu Nasdaq 100 w 2023 roku. Źródło: stooq.pl
Notowania indeksu S&P 500 w 2023 roku. Źródło: stooq.pl

Podsumowując

Nie ulega wątpliwości, że dochody osobiste, są siłą napędową produktu krajowego brutto. Jednym z ich elementów są dochody, w skład których wchodzą wynagrodzenia z tytułu pracy jak i ubezpieczenia społeczne, emerytalne, czy inne daniny które umożliwiają rządowi działalność państwa. Kolejnym elementem dochodów osobistych są wydatki, które można podzielić na trzy kategorie takie jak: usługi, dobra trwałe i nietrwałe. Pewne grupy dóbr można potraktować jako wskaźniki tego, w jakiej sytuacji gospodarczej się znajdujemy, za jedno z takich dóbr uznawane jest stołowanie się poza domem. Z teorii wynika również, że jeżeli dochody rozporządzalne gospodarstw rosną to istnieje spora szansa na wzrosty cen na giełdzie. W analizowanym okresie ubiegłego roku obserwacja potwierdziła tą teorię.

© Copyright profit-journal.pl - All rights reserved – Privacy Policy