Stop Loss. Take Profit

  1. W dzisiejszym Profit Journal:
  2. Jaka badać kondycję przemysłu
  3. Czym są wskaźniki PMI, PPI czy IS
  4. Analiza kondycji amerykańskiego przemysłu

Przemysł od stuleci był motorem napędowym rozwoju wielu gospodarek narodowych, stanowiąc nie tylko źródło innowacji technologicznych, lecz również katalizator postępu społecznego. Począwszy od epoki rewolucji przemysłowej, gdy maszyny zaczęły zastępować ludzką siłę roboczą, a produkcja zyskała skalę masową, przemysł stał się dynamiczną siłą kształtującą bogactwo narodów. Mimo tego, że w ostatnich latach udział produkcji w tworzeniu globalnego PKB spada, w dalszym ciągu sektor ten stanowi jeden z głównych barometrów kondycji ekonomicznej krajowych gospodarek.

Podział produktu krajowego brutto według sektorów gospodarki, Stany Zjednoczone, 1839–2016 (%) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ourworldindata.org

Anatomia przemysłu, metody badania kondycji sektora produkcji

Ustalenie w jakim stadium znajduje się sektor przemysłu danego państwa dostarcza wiele istotnych informacji na temat stanu jego gospodarki. W ocenie tej przydatne mogą okazać się wskaźniki produkcyjne publikowane zarówno przez publiczne jak i prywatne organizacje. Do wskaźników tych można zaliczyć m.in.: wskaźnik całkowitego wykorzystania mocy produkcyjnych, PMI, PPI, Wskaźnik zapasów do sprzedaży.

Pierwszy z powyższych wskaźników informuje o stopniu, w jakim zakłady produkcyjne wykorzystują dostępne zasoby produkcyjne w danym okresie czasu. Wskaźnik ten wyraża procentowy stosunek faktycznej produkcji do maksymalnej możliwej produkcji przy pełnym wykorzystaniu zasobów. Wartość wskaźnika wynosząca 100% oznacza, że wszystkie dostępne zasoby są w pełni wykorzystane, co sugeruje, że gospodarka działa na najwyższym możliwym poziomie efektywności produkcyjnej. Niski poziom wykorzystania mocy produkcyjnych – 79% lub mniej – historycznie wskazywał, że gospodarka zmierzała w stronę recesji lub znajdowała się już w jej trakcie.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych, a stopa funduszy federalnych, Stany Zjednoczone, 1970-2014 Źródło: R. Yamarone, The Economic Indicator Handbook, Bloomberg, 2017, s. 213

Kolejnym istotnym wskaźnikiem jest wartość indeksu PMI (Purchasing Managers Index) publikowana przez Instytut Zarzadzania Podażą (ISM). Wartość indeksu jest ustalana miesięcznie na podstawie wyników ankiet przeprowadzanych wśród ok. 300 menedżerów ds. zakupów w Stanach Zjednoczonych. Wskaźnik PMI jest ważonym połączniem pięciu następujących indeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, dostaw i zapasów. Indeks ten może przyjmować wartości z przedziału od 0 do 100, gdzie poziom 50 pkt określa się jako punkt neutralny. Wartości powyżej 50 pkt sygnalizują wzrost aktywności przemysłowej, z napływem kapitału z zagranicy, co przekłada się finalnie na umocnienie waluty krajowej. W sytuacji, gdy wartość indeksu jest mniejsza niż 50 pkt. sytuacja jest odwrotna. Następuje spadek tendencji zakupowych w danym sektorze gospodarki, a im mniejsza wartość tego współczynnika, tym jednocześnie niższa aktywność ekonomiczna.

ISM PMI, a realne PKB (r/r%), Stany Zjednoczone, 1970-2014 Źródło: R. Yamarone, The Economic Indicator Handbook, Bloomberg, 2017, s. 219

Równie dużą popularnością, co indeks PMI cieszy się również indeks PPI (Producer Price Index). Indeks ten monitoruje zmiany cen produktów na różnych etapach procesu produkcyjnego, począwszy od surowców i półproduktów aż do gotowych wyrobów. Z racji tego, że PPI jest miarą inflacji na poziomie hurtowym, uznaje się go za wyprzedzający wskaźnik zmian cen na poziomie detalicznym. Z tego powodu znajduje się on na liście wskaźników najczęściej obserwowanych przez inwestorów instytucjonalnych. Wskaźnik ten jest niezwykle pomocny w określeniu ogólnych tendencji w działalności makroekonomicznej. Kiedy rosną ceny wrażliwych ekonomicznie towarów takich jak miedź czy aluminium to jest to znak, że wielkość przemysłu rośnie. Z kolei spadek ceny tych towarów może wskazywać, że wzrost gospodarczy słabnie, ponieważ zmniejszyło się zapotrzebowanie na kluczowe surowce produkcyjne.

ISM PMI, a PPI (r/r%), Stany Zjednoczone, 1970-2014 Źródło: R. Yamarone, The Economic Indicator Handbook, Bloomberg, 2017, s. 224

W przypadku badań dotyczących kondycji przemysłu należy przywołać jeszcze jeden wskaźnik jakim jest wskaźnik IS (Inventory to Sales Ratio). Wskazuje on, ile czasu zajmuje średnio przy danym tempie sprzedaży zbycie wszystkich zapasów. Wysoki wskaźnik może sugerować, że firma utrzymuje duże ilości zapasów w porównaniu do aktualnej sprzedaży, co może prowadzić do kosztów związanych z przechowywaniem, utrzymaniem i przestarzałością towarów. Z kolei niski wskaźnik może sygnalizować ryzyko niedostatecznej dostępności produktów w razie wzrostu popytu. Od 1990 r. do początku 2015 r. średni stosunek całkowitych zapasów firmy do sprzedaży wyniósł 1,38.

W krainie Maszyn: Analiza Gospodarczego Pulsu USA

Gospodarka USA odgrywa kluczową rolę na arenie międzynarodowej z racji swoją wydajność, innowacyjność i status trendsetter’a. Amerykański przemysł stanowi jeden z kluczowy czynników kształtujący kondycję gospodarki USA, odgrywając istotną rolę w generowaniu zatrudnienia i kreowaniu wzrostu gospodarczego. Przyjrzyjmy się więc w jakiej kondycji był amerykański przemysł w ciągu ostatnich kilku lat. Pandemia COVID-19 silnie wpłynęła na stopień wykorzystania amerykańskich mocy produkcyjnych powodując drastyczny spadek wskaźnika całkowitego wykorzystania mocy produkcyjnych do poziomu ok. 63,41% w kwietniu 2020. Od tego momentu jego wartości rosły systematycznie do września 2022, w którym całkowite wykorzystanie mocy produkcyjnych wyniosło ok. 80,84%. W kolejnych miesiącach tendencja odwróciła się, jednak jej tempo było zdecydowanie wolniejsze niż w przypadku post-pandemicznego odbicia. Odczyt wskaźnika za listopad 2023 wyniósł 79.79% i był o 0,11 pp. wyższy od wartości z poprzedniego miesiąca.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych w USA: przemysł ogółem, Stany Zjednoczone, 2019 - 2023 (%) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ycharts.com

Odczyty wskaźnika PMI wskazują, że począwszy od marca 2021, kondycja amerykańskiego przemysłu stopniowo pogarsza się. Od tamtego momentu odczyty wskaźnika systematycznie malały przebijając w listopadzie 2022 granice 50 pkt. Odczyt wskaźnika z listopada 2023 był równy 48,7 pkt. i nie odbiegał od wartości wskaźnika z miesiąca poprzedniego.

Amerykański indeks ISM PMI dla przemysłu, Stany Zjednoczone, 2019 - 2023 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ycharts.com

Jeśli chodzi o kwestie inflacji na poziomie hurtowym, to wartości wskaźnika PPI rosną nieprzerwanie od kwietnia 2020. Okres ten można jednak podzielić na dwa podokresy różniące się od siebie tempem wzrostu. W okresie kwiecień 2020 – maj 2022 tempo wskaźnika rosło bardzo intensywnie, od czerwca 2022 wzrost ten mocno wyhamował, jednak dalej widoczna jest stopniowa tendencja wzrostowa. Odczyt wskaźnika z listopada 2023 wyniósł 142.38 i był o 0,01 pkt. niższy niż odczyt z poprzedniego miesiąca.

Amerykański indeks PPI, Stany Zjednoczone, 2019 - 2023 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ycharts.com

Jeśli chodzi o wskaźnik IS to w ciągu ostatnich lat utrzymywał się on na względne stabilnym poziomie poza odczytami z marca i kwietnia 2020, kiedy to wartości wskaźnika osiągnęły kolejno poziom 1,5 oraz 1,74. W pozostałych miesiącach wartości mieściły się w przedziale (1,25 ; 1,45).

Wskaźnik zapasów do sprzedaży, Stany Zjednoczone, 2019 - 2023 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ycharts.com

Diagnoza amerykańskiej maszyny

Większość wskaźników wskazuje, że w ostatnim czasie amerykański przemysł wykazywał pewne niepokojące sygnały. Istotny spadek wskaźnika PMI sugeruje osłabienie aktywności przemysłowej, co potencjalnie wpływa na produkcję i zatrudnienie. Wzrost wskaźnika PPI oraz spadek wykorzystania mocy produkcyjnych mogą wskazywać na rosnące koszty i niższą intensywność produkcji. Dodatkowo, wzrost wskaźnika IS sygnalizuje, że firmy mogą być bardziej ostrożne ze względu na niepewności rynkową. Wszystkie te czynniki sygnalizują, że amerykański przemysł doświadcza pewnych problemów, których rozwiązanie będzie miało istotny wpływ na kondycję gospodarki Stanów Zjednoczonych.

© Copyright profit-journal.pl - All rights reserved – Privacy Policy